Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Opis (kopie) zdravotnické dokumentace

ZZS ZK vyhotoví výpis ze zdravotnické dokumentace nebo vyhotoví její kopii na základě písemné nebo elektronické žádosti oprávněné osoby, resp. v průběhu nahlížení do zdravotnické dokumentace i na základě žádosti ústní.

Výpis ze zdravotnické dokumentace nebo její kopie bude předána oprávněné osobě po uhrazení příslušného poplatku.

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození (název, IČ) žadatele,
 • zpětnou adresu,
 • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu žadatele,
 • datum a místo události (zásahu ZZS),
 • popis obsahu žádosti (nahlížení, výpis, kopie zdravotnické dokumentace ZZS, LPS),
 • způsob odebrání výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace,
 • způsob úhrady poplatku,
 • souhlas pacienta v případě, kdy je nutný,
 • doklad o úmrtí pacienta v případě, kdy pacient zemřel – tento doklad není nutný při úmrtí pacienta během poskytování přednemocniční péče,
 • rodný list dítěte v případě, kdy žadatelé jsou rodiče nezletilých pacientů.

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (ZD), vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace nebo vyhotovení kopie zdravotnické dokumentace (dále jen žádost) má právo podat oprávněná osoba, přičemž musí prokázat, že je oprávněnou osobou.

 • Žádost musí být podána písemně.
 • Žádost musí obsahovat zejména:
 • Součástí žádosti musí být:
 • Minimální lhůta pro vyhotovení výpisu ze ZD nebo vyhotovení kopie ZD je stanovena v délce sedm kalendářních dnů od doručení žádosti, maximální lhůta činí 30 dnů od obdržení žádosti.

Poplatky
Výše poplatků

ZZS ZK stanovuje následující poplatky za vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace, kopie zdravotnické dokumentace a jejich odeslání v cenách s DPH:

Pořízení výpisu – jeden list, 1. strana201 Kč
Pořízení výpisu – jeden list, 2. strana133 Kč
Vyhotovení kopie – jeden list, 1. strana4 Kč
Vyhotovení kopie – jeden list, 2. strana3 Kč
Odeslání poštou (s doručenkou)80 Kč
Pořízení kopie zvukového záznamu o příjmu volání na číslo tísňové linky (na CD)120 Kč

Pro podrobnější informace kontaktujte před podáním žádosti a odesláním poplatku sekretariát ředitele
tel. 577 056 935.

Formulář žádosti ke stažení zde: 

Vyplněný formulář odešlete na email sekretariat@zzszk.cz

Úhradu stanoveného poplatku provede žadatel některým z následujících způsobů:

 • bankovním převodem na účet ZZS ZK,
 • vložením obnosu na účet ZZS ZK,
 • poštovní poukázkou na adresu ZZS ZK,
 • v pokladně ředitelství ZZS ZK.

Úhrada poplatku na účet ZZS ZK nebo poštovní poukázkou:

 • Částka je zaslána nebo vložena na běžný účet ZZS ZK vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 1400012339/0800.
 • Ve variabilním symbolu žadatel uvede 55555, ve zprávě pro příjemce své jméno.
 • Částka je zaslána poštovní poukázkou na adresu ZZS ZK, p.o., Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín.
 • Žadatel má právo si na účtárně ZZS ZK ověřit, zda platba již byla na účet připsána nebo poštou doručena.
 • Finanční účetní vystaví a předá a sekretariátu ředitele fakturu – daňový doklad o úhradě poplatku.
 • Sekretariát ředitele zajistí odeslání fotokopie nebo opisu ZD spolu s fakturou žadateli nejpozději do sedmi kalendářních dnů od připsání platby na účet.
 • V případě, že si žadatel přeje vyzvednout opis nebo fotokopii ZD osobně, je mu faktura – daňový doklad předán v sekretariátu ředitelství ZZS ZK zároveň s vyžádaným zdravotnickým dokumentem.

Úhrada poplatku v pokladně ZZS ZK:

 • Žadateli je vystaven příjmový pokladní doklad s náležitostmi daňového dokladu.
 • Na základě příjmového pokladního dokladu vydá sekretariát ředitele žadateli výpis ze zdravotnické dokumentace nebo její kopii.

Aktuality


16. 5. 2022 Elita mezi řidiči zdravotnických záchranných služeb se sjela do Otrokovic, z vítězství se radovala domácí ZZS


Na dvacet osm řidičů ze všech čtrnácti zdravotnických záchranných služeb České republiky předvedlo svůj řidičský um a schopnosti v...

5. 5. 2022 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje loni ošetřila poprvé za dobu existence více než 55 tisíc pacientů


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) odvádí v poskytování nepřetržité přednemocniční neodkladné péče prvotřídní práci. Svědčí o tom i...

28. 4. 2022 Plyšový Kryštůfek pomáhá záchranářům při výjezdech i školitelům při výuce první pomoci


Velké oči, široký úsměv, kšiltovka na stranu a záchranářská kombinéza. To je plyšový maňásek Kryštůfek. Jeho primárním posláním je...