Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Ochrana osobních údajů

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o., v souladu s ust. § 18 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že zpracovává osobní údaje pacientů ve smyslu zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Účel zpracování osobních údajů:

  • vedení zdravotnické dokumentace pacientů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy,
  • informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče.

Subjekty údajů (osobní údaje jakých osob jsou zpracovávány):

  • pacienti

Příjemci osobních údajů a právo přístupu k osobním údajům:

  • pacient a osoby pacientem výslovně určené,
  • další osoby uvedené v ust. § 65 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
  • Národní zdravotnický informační systém.

Doba uchování osobních údajů:

  • podle druhu zdravotnické dokumentace 5 až 100 let dle přílohy č. 3 vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

2017-09-22 - Den otevřených dveří


...

2017-09-22 - Turnaj v malé kopané


Ve sportovním areálu v Sazovicích se dne 14. 9. 2017 uskutečnil tradiční turnaj v mal...

2017-08-17 - Nácvik evakuace Zdravotnického operačního střediska ZZS ZK, p.o.


S cílem prověřit funkčnost systému fungování Zdravotnického operačníh...